Buffers

Buffer
How to Build a Buffer Circuit with a Buffer 4050 Chip
How to Build a Buffer with NAND Gates